Dziś jest:sobota 13 kwietnia 2024 roku. Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy
Wnioski i formularze do pobrania

Wychodząc na przeciw mieszkańcom, zapraszamy do pobierania wniosków dotyczących poszczególnych spraw, co pozwoli spokojnie wypełnić formularze i zapoznać się z panującymi wymaganiami

 

Ogólne:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- Formularz ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

- Wniosek w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Referat finasowy:

- Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

- Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku

- Uchwała nr XXVIII/225/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości

- Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / stwierdzające stan zaległości w podatku -   osoby prawne

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne):

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dla nieruchomości nabytych/zbytych do dnia 30 czerwca 2019

- IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

- IR-1 - Informacja o gruntach

- ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

- IL-1 - Informacja o lasach

- ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

- Klauzula informacyjna i zgoda - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Deklaracje na podatek od środków transportowych :

 

1. Obowiązujące do grudnia 2018 r. :

- Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

- Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do  celów rolniczych

 

2. Obowiązujące od 2019 r. :

- Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

- Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do  celów rolniczych

 

 

Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (osoby prawne itp.) :

 

1. Obowiązujące do 2015 r. :

- Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek rolny 

- Deklaracja na podatek od nieruchomści

 

2. Obowiązujące do lipca 2019 r. :

- Deklaracja na podatek leśny

- Klauzula informacyjna i zgoda - podatek leśny

- Deklaracja na podatek rolny 

- Klauzula informacyjna i zgoda - podatek rolny

- Deklaracja na podatek od nieruchomści

- Klauzula informacyjna i zgoda - podatek od nieruchomości

 

3. Obowiązujące od lipca 2019 r. :

- Deklaracja na podatek leśny

- Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

- Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

- Klauzula informacyjna i zgoda - podatek leśny

- Deklaracja na podatek rolny 

- Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

- Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

- Klauzula informacyjna i zgoda - podatek rolny

- Deklaracja na podatek od nieruchomści

- Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

- Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

- Klauzula informacyjna i zgoda - podatek od nieruchomości

 

Podatek akcyzowy :

- Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów 

Oświadczenie o braku zatrudnienia i braku dochodów 

Podanie o pomoc 

 

Referat gospodarki komunalnej:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- Instrukcja postępowania krok po kroku - jak podłączyć nieruchomość do sieci

- Wniosek o wydanie opinii w sprawie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci 

Zgłoszenie terminu wykonania przyłączy wod-kan 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

- Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

- Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

- Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i lub odbiór ścieków

 

Referat spraw obywatelskich i USC:

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:

Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

Wniosek o przeniesienie decyzji  o warunkach zabudowy + zgoda

Podanie o rezerwację numeru nieruchomości 

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wniosek o podział działki

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki (dotyczy rewitalizacji)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania  przestrzennego

- Wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracju lub sterylizacji psa

- Wniosek o skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg  steralizacji lub kastracji

- Dotacja do wymiany pieców centralnego ogrzewania

- Dotacja do odnawialnych źródeł energii

- Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

- Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale  niemieszkalne