Dziś jest:sobota 13 kwietnia 2024 roku. Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy
Aktualności
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 15.06.2013
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

NA ROK 2022

 

Wersja PDF do pobrania - kliknij tutaj

 

Wzór deklaracji

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022r.

 

OBOWIĄZUJĄCE  STAWKI MIESIĘCZNE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje następująca miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

- 27,00zł od jednego mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny,
- 3,00zł zwolnienia od jednego mieszkańca z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych,
- 81,00zł od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego:
- bez wezwania,
- kwartalnie (3 x miesięczna stawka opłaty), jednakże dopuszcza się co miesięczne uiszczanie opłat.

 

Terminy wnoszenia opłaty za:
- I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 25 marca danego roku,
- II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 25 czerwca danego roku,
- III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 25 września danego roku,
- IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 25 grudnia danego roku.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawartych w deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który nałożyła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ruszył z dniem 1 lipca 2013 r. Do 2019 r. stawki opłat w naszej gminie nie ulegały zmianie, gdyż nadwyżka dochodów z opłat zebranych w latach poprzednich pozwoliła na finansowanie systemu, pomimo wzrostu kosztów w kolejnych latach. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w ostatnich latach wzrosły bardzo znacząco i kształtowały się w następujący sposób:

 

2017 r. – ok. 519 tys. zł

 

2018 r. – ok. 816 tys. zł

 

2019 r. – ok. 1,2 mln. zł

 

2020 r. ok. 2,0 mln. zł

 

Gmina Dobrzyniewo Duże stanęła przed koniecznością dostosowania wysokości opłat do aktualnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

 

 

Ulotka informacyjna

 

Informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - pobierz

 

 

                                 Infromacje dodatkowe                                      

 

                                   Zasady segregacji odpadów

 

Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących workach:

   - worek żółty – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; plastikowe opakowania po produktach spożywczych; opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach); opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.; plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie; aluminowe puszki po napojach i sokach; puszki po komserwach; folię aluminiową; metale kolorowe; kapsle, zakrętki od słoików; zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

- worek niebieski – opakowania z papieru, karton, tektura (także falista); katalogi, ulotki, prospekty; gazety i czasopisma; papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki; zeszyty i książki; papier pakowy; torby i worki papierowe.

 

- worek zielony – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych); szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

- worek brązowy - odpadki warzywnei owocowe (w tym obierki itp.); resztki jedzenia; gałęzie drzew i krzewów; skoszona trawa, liście i kwiaty; trociny i kora drzew.

Odpady kuchenne i odpady zielone mogą być zbierane łącznie lub oddzielnie.

 

Ulotkę dotyczącą selektywnej zbiórki otrzymali Państwo od Urzędu Gminy Dobrzyniewo.

Nie ma obowiązku wystawiania worków w każdym podanym terminie. Worki można wystawiać częściowo zapełnione lub dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.

Przy odbiorze worków wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo powinno pozostawić na posesji taką samą ilość worków pustych.

Można wystawiać w/w odpady we własnych workach, pod warunkiem, że worki są przejrzyste, aby ich zawartość była widoczna przy odbiorze.

Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do pracowników zabierających worki lub do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże pok. nr 9.

Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą mieć załączoną taśmę do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą.

 

Adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych - kliknij

 

Lokalizacja pojemników na przeterminowane leki i zużyte baterie

 

W związku z zawartą umową z Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, dostarczono i ustawiono na czas trwania umowy w wyznaczonych punktach 3 pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz 7 pojemników na zużyte baterie.     

 

Poniżej przedstawiam lokalizację w/w punktów:

L.p. Nazwa i adres punktu Rodzaj pojemnika

1

Apteka,

ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki

2

Apteka,

Dobrzyniewo Fabryczne ul. Królewska 3,

16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki
3

Apteka,

Kozińce 9, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki

4

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże,

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

5

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach,

ul. Białostocka 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

8

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie,

ul. Pogodna 107, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

9

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach,

Obrubniki 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

10

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach,

Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   (PSZOK) jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja:

Pogorzałki 129A (dawne kółko rolnicze niedaleko szkoły podstawowej)

mapa dojazdu - pobierz

 

CZYNNY:

w godzinach 08:00 - 14:00 (cztery soboty w miesiącu zgodnie z otrzymanym harmonogramem).

Prowadzący Punkt:

Gmina Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

tel.: 85 742 81 55


W PSZOK przyjmowane są:

- papier;
- szkło;
- metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe);
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
- odpady niebezpieczne;
- przeterminowane leki;
- chemikalia;
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- zużyte opony w ilości do 4 szt. na rok od właściciela nieruchomości;
- odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3 na rok od właściciela nieruchomości;
- odpady tekstylne i odzież.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane:

- zmieszane odpady komunalne,
- odpady zawierające azbest,
- odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
- odpady pochodzące z działalności gospodarczej bądź rolniczej,
- odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu.

 

Zbiórką odpadów w formie „wystawki” nie są objęte takie odpady jak:

- odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej(np. opony do ciągników i maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych);

- odpady budowlano-remontowe(np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.);

- zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, w tym opony samochodowe;

- szkło, ziemia, odpady ogrodowe;

- stara odzież;

- odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszanei na odpady segregowane.

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób:

1. z nieruchomości zamieszkałych – odbiór co najmniej 1 raz w roku, według harmonogramu, w formie tzw. „wystawek”,

2. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Pogorzałki 129A

czynny w godzinach 08:00-14:00 (cztery soboty w miesiącu zgodnie z otrzymanym harmonogramem).

4. obowiązki sprzedawców oraz punktów serwisowych – ustawa o ZSEiE Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępny jest pod adresem strony internetowej:

 

http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

 

L. p.

Numer Rejestrowy

Firma

Oznaczenie siedziby organu zarz…ądzają…cego

Województwo

NIP /
NIP Europejski

REGON

1

E0000457ZP

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne AMBIT Sp.z o. o.

Białystok

Podlaskie

542-020-68-40

050029097

 

Adres zakładu przetwarzania: ul. Białostocka 27, 16-002 Dobrzyniewo Duże

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POGORZAŁKACH

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2020 rok - Aktualizacja - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2020 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok - Aktualizacja - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok - Aktualizacja - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2018 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 rok - pobierz


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2016 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2015 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2014 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2013 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2012 rok - pobierz

 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

     Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże informuję o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowiska i o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013r. - 2020r.

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

Wymagany poziom do osiągnięcia

12

14

16

18 20 30 40 50

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

7,1

18,2

26,4

27,30 28,90 28,09 34,50 49,18

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

Dopuszczalny poziom

50

50

50

45 45 40 40 35

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

13,3

4,8

7,5

5,24 1,71 11,48 15,45 0,00

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

Wymagany poziom do osiągnięcia

36

38

40

42 45 50 60 70

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

75,1

42,9

63,5

100,00 97,87 100 3,49 36,66

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1 ww. ustawy i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki osiągnęły poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko:

 

I.  w 2017 roku:

1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 20,25% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 8,79 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 20,00% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

3. PU-A "ASTWA" Sp. z o.o. osiągnęła 20,08% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 28,63% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska i 64,29 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

4. MPK PURE HOME Sp. z o.o. S.K. osiągnęła 20,13% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,00 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

II. w 2018 roku:

1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 37,77% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,12% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 71,14% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

3. PU-A "ASTWA" Sp. z o.o. osiągnęła 30,01% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 80,26% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

III. w 2019 roku:

1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 40,13% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 27,91% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 40,08% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 44,86% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska. 

3. PU-A "ASTWA" Sp. z o.o. osiągnęła 40,02% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 20,39% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

 

IV. w 2020 roku:

1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 50,99% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,00% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 122,20% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,00% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

3. PU-A "ASTWA" Sp. z o.o. osiągnęła 17,73% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,00% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.

                                      Informacja                                           

 

ZAKAZ  SPALANIA  ODPADÓW !

 

    Informuję mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże, iż zabronione jest spalanie odpadów komunalnych zarówno w domowych paleniskach jak i na otwartych przestrzeniach. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.

Szczególnie niebezpieczne jest spalanie tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, wyrobów drewnopochodnych (np. sklejek) z uwagi na uwalnianie substancji rakotwórczych, tzw. dioksyn.  

       Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

       Proszę o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.               

 

                                                                                               Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                               Wojciech Cybulski

 

       

                         Rejestr działalności regulowanej                      

 

Wykaz przedsiebiorców wpisanych do rejestru:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - pobierz

 

Wnioski do pobrania:

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

 

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

 

                        Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych                

 

Wykaz przedsiebiorców posiadających zezwolenie na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE - pobierz

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżbianie zbiornik bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

 

          Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych             

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

Wraz z przyjęciem Planu Sejmik Województwa Podlaskiego podął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww. Planu, która jest aktem prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz 4916).

Zgodnie z ww. dokumentami Gminę Dobrzyniewo Duże zaliczono do Regionu Centralnego gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego 18 gmin.

            W Regionie Centralnym wskazano poniższe instalacje:

  • Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

- ZUOK Białystok,

  • Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów:

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach,

- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach,

- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: CIGO w Studziankach, ZZO w Hajnówce, ZUOK w Hryniewiczach, ZUOK Białystok;

  • Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów:

- ZUOK w Hryniewiczach,

- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: ZZO w Hajnówce,

  • Składowanie odpadów komunalnych:

- składowisko ZUOK w Hryniewiczach,

- składowiska zastępcze: SOK w Studziankach, SOK w Odnodze.

 

Zapisy wskazanych aktów prawa miejscowego w zakresie regionalizacji obowiązywały do dnia 6 września 2019 r. W tym dniu weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), która zniosła zapisy dotyczące instalacji regionalnych zastępując je pojęciem instalacji komunalnych. W praktyce oznacza to, że odpady z terenu gminy mogą trafiać do każdej instalacji w Polsce, która posiada miano instalacji komunalnej.

 

Gmina Dobrzyniewo Duże w dniu 2 listopada 2010 r. zawarła porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże a Miastem Białystok w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto projektu pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, które aneksowano w dniu 04.02.2019r. Od 04.02.2019 roku odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych kierowane były wyłącznie do instalacji ZUOK Białystok i ZUOK Hryniewicze.

 

« inne aktualności