Dziś jest:sobota 20 lipca 2024 roku. Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Szacowanie szkód łowieckich

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie,od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa doorganu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, pokój nr 9, Anna Adamska telefon.
85 742 81 55 wew. 28, w godzinach  pracy Urzędu.

 

Załączniki:

1. Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich - pobierz

2. Wzory protokołów szacowania szkód łowieckich - pobierz

3. Zawiadomienie o planowanym zbiorze - pobierz

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż aktualności z roku:
14.01.2022
Konsultacje społeczne lasów HCVF i ekosystemów referencyjnych ...
[1]