Dziś jest:sobota 20 lipca 2024 roku. Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Studium zagospodarowania przestrzennego

 

 

UCHWAŁA NR XIX/148/20
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXV/136/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże, Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże, zwane dalej studium, składające się z następujących części:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże – część tekstowa: uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 1 do uchwały,
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże – część tekstowa: kierunki zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2 do uchwały.
3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże – rysunek studium: uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 3 do uchwały.
4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże – rysunek studium: kierunki zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 4 do uchwały.
5) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże – załącznik nr 5 do uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/145/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Pogorzelski